Søg:
mastercard VISA
Orkiderejser
Orkiderejser
Elsebeth Gramstrup Christensen
Rådyrvænget 130
5800 Nyborg
Danmark
work +45 65313025
cell +45 20911019

Generelle betingelser

Generelle betingelser

Hent Rejsebetingelser

Generelt
Med mindre andet er anført i ordrebekræftelse, faktura, rejsedokumenter eller på anden måde oplyst ved bestilling gælder følgende generelle betingelser. De generelle betingelser udgør sammen med ordrebekræftelse, faktura, program, prisliste, rejseplan og øvrige rejsedokumenter, aftalegrundlaget mellem kunde og Orkiderejser.

Arrangement
Vores rejser er arrangeret af Orkiderejser i samarbejde med lokale turarrangører, hoteller, flyselskaber og andre arrangører.

Tilmelding
Tilmeldingen foretages hos Orkiderejser og er bindende for såvel kunde som rejsebureau, når depositum er betalt. Med indbetaling af depositum bekræfter kunden samtidig af have accepteret vilkårene i disse og de på deltagerbeviset/fakturaen nævnte bestemmelser. Hvis depositum ikke indbetales indenfor den angivne frist, bortfalder aftalen. Husk ved bestilling at oplyse de rejsendes navne nøjagtigt som angivet i passet.

Depositum og betaling
Et depositum på 10% af rejsens pris, dog minimum kr. 1.500 pr. person opkræves ved bekræftelse af reservationen. Sygeafbestillingsforsikring skal indbetales sammen med depositum. Restbeløbet betales ikke mindre end 45 dage før rejsens start. Ved bestilling mindre end 45 dage før afrejse opkræves det fulde beløb ved bekræftelse af reservationen. Rejsedokumenterne vil normalt blive fremsendt således, at du har dem i hænde senest 7 dage før afrejse.
Såfremt fristen for indbetaling af restbeløbet ikke er overholdt, vil man ikke være sikret mod ekstraordinære prisstigninger frem til afrejsen. Foretages betaling med kreditkort forbeholder Orkiderejser jvf. “Lov om Betalingskort“ sig ret til at opkræve gebyr svarende til det gebyr kreditkortselskaberne opkræver Orkiderejser.

Afbestilling
Med mindre andet er anført er følgende regler gældende. Ved afbestilling mere end 45 dage før afrejsen opkræves et ekspeditionsgebyr på kr. 1.500 pr person. Ved afbestilling mellem 45 og 30 dage før afrejsen tilbageholdes 50% af rejsens pris. Ved senere afbestilling har den rejsende ikke krav på godtgørelse.
Såfremt et pakkearrangement, en hotelreservation, en flybillet eller anden ydelse er behæftet med strengere afbestillingsregler vil disse være gældende og blive oplyst ved reservationen.
Vi anbefaler, at du tegner en afbestillingsforsikring, der dækker i tilfælde af sygdom/dødsfald hos den rejsende eller nærmeste familie. Oplysninger herom fås hos Orkiderejser.
Såfremt der indenfor et tidsrum på 14 dage før rejsens påbegyndelse forekommer krigs-handlinger, naturkatastrofe, livsfarlige smitsomme sygdomme eller lignende kan rejsen afbestilles vederlagsfrit. Det vil dog være en betingelse, at offentlige danske myndigheder (Udenrigsministeriet eller Sundheds-myndighederne) direkte fraråder rejser til det pågældende område. Kundens ansvarsfrie afbestillingsret gælder dog ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte den pågældende begivenhed eller begivenheden var almindelig kendt. Hverken hel eller delvis refundering af ubenyttede ydelser kan finde sted.

Ændring
Med mindre andet er anført er følgende regler gældende. For ændringer mere end 30 dage før afrejse betales ekspeditionsgebyr på kr. 250 pr. ændring. Senere ændringer betragtes som afbestilling og ny bestilling. Såfremt et pakkearrangement, en hotelreservation, en flybillet eller anden ydelse er behæftet med strengere ændringsregler vil disse være gældende og blive oplyst ved reservationen.

Prisændringer
Priserne er baseret på de i bestillingsøjeblikket gældende tariffer og valutakurser. Ifølge lovgivningen kan Orkiderejser forhøje den aftalte pris som følge af stigende transportomkostninger (herunder brændstofpriser), ændrede skatter, afgifter, gebyrer og valutakurser. Eventuelle prisstigninger skal varsles senest 20 dage før rejsens påbegyndelse og må ikke overstige 10% af rejsens averterede pris. Såfremt disse betingelser ikke er overholdt kan kunden omkostningsfrit afbestille rejsen.
Sker der ændringer i nedadgående retning i de ovennævnte forhold inden for 20 dage før afrejse, kan kunden ikke kræve prisnedsættelse, med mindre der er tale om indenlandske skatter eller afgifter, der fjernes eller nedsættes, således at besparelsen overstiger kr. 100.

Ekspeditions- og reservationsgebyr
Ved enhver forsendelse af post benyttes email som er gebyrfrit. Hvis ønskes biletter eller faktura tilsendt som brev bliver der tillagt et gebyr på kr. 50,- per forsendelse.
Ved køb af rejser i Orkiderejser opkræves ekspeditionsgebyr på kr. 49 pr. person. I forbindelse med køb af visse typer ydelser opkræves endvidere reservationsgebyr på mellem kr. 250 - kr. 500. Alle gebyrer oplyses ved reservationen.

Flyrejsen
Såfremt du udover den anførte rejserute har særlige krav til din billets fleksibilitet, skal de være anført i deltagerbevis/faktura. Dog er det en forudsætning for at ændre hjemrejsen, at der er plads på samme bookingklasse. Ændringer af rejserute, forlængelse eller vederlagsfri annullering kan kun ske, såfremt dette er anført på deltagerbevis/faktura.
Vi gør opmærksom på, at det er meget vigtigt, at dit navn(e) på deltagerbeviset/faktura og især på alle billetter stemmer overens med navnet i dit aktuelle pas. Kunstnernavne og mellemnavne må ikke benyttes som efternavne. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem navnene i pas og billetter, kan afrejse nægtes uden ansvar for flyselskab og Orkiderejser. Afvisningen vil blive betragtet som afbestilling fra kundens side med deraf følgende afbestillingsgebyrer til følge.

Rejseforsikring
Alle rejsende skal være behørigt forsikrede. Vi anbefaler på det kraftigste, at der tegnes en forsikring med højeste dækning, som kan dække omkostningerne i forbindelse med sygdom, eventuel hjemtransport i forbindelse med sygdom eller ulykke, bagage, ansvar med mere. Oplysninger herom fås hos Orkiderejser.

Overdragelse
Overdragelse af rejsen er på grund af restriktive regler fra vores underleverandører ikke muligt.

Aflysning
Rejsen kan aflyses på grund af udefra kommende omstændigheder, som Orkiderejser og dets samarbejds-partnere ikke har indflydelse på eller haft mulighed for at forudse (force majeure-lignende forhold). I dette tilfælde refunderes rejsens fulde pris, og kunden kan derudover ikke gøre krav på erstatning.

Arrangørens ansvar
Orkiderejser optræder som agent for lokale hoteller og agenter. Orkiderejsers ansvar for mangler samt person- og tingskade er begrænset til det erstatningsansvar vore leverandører har i henhold til internationale konventioner for fly-, skibs- og togtrafik. Flytrafik: Warszawa Konventionen, skibsrejser: Athen Konventionen, togrejser: COTIF/CIF Konventionen. Erstatningsbeløbene i de internationale konventioner er sædvanligvis meget lave. For person-skader i forbindelse med flytransport ofte kun ca. kr. 100.000. Ved skibs- og togtransport dog lidt mere. Også erstatning for ødelagt bagage er meget begrænset. Ved flytransport for eksempel ca. kr. 120 per kg. indskrevet bagage.

Kundens ansvar
Kunden er forpligtiget til at sørge for gyldigt pas og de for rejsens gennemførelse nødvendige visa og vaccinationer, at holde sig underrettet med eventuelle ændrede hjemrejsetider og genbekræfte sin pladsreservation (reconfirmation) ved at kontakte flyselskabet 72 timer før hjemrejsen. Undlades dette har flyselskaberne ret til at disponere over pladserne, uden at kunden kan rejse krav. Kunden er også forpligtet til at møde rettidigt på de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste steder ved ud- og hjemrejse, at optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. I grove tilfælde kan det føre til, at den rejsende af arrangøren eller dennes repræsentant bortvises fra den videre deltagelse i turen.
Ligeledes er det kundens ansvar straks ved modtagelse af ordrebekræftelse, faktura og øvrige rejsedokumenter at kontrollere at disse er i overensstemmelse med det bestilte og at samtlige navne er korrekte og i overensstemmelse med aktuelle pas. Orkiderejser påtager sig intet ansvar for de følger, afgivelse af ukorrekte oplysninger kan medføre.

Reklamation
Reklamation over mangler på rejsen skal rettes til Orkiderejser eller dets stedlige repræsentant så snart manglen konstateres, således at Orkiderejser straks kan forsøge at afhjælpe forholdet. Krav angående mangler, der ikke har kunnet afhjælpes på stedet, skal være Orkiderejser i hænde indenfor rimelig tid efter rejsens afslutning. Ved uenighed mellem Orkiderejser og den rejsende vedrørende mangler ved rejsen, kan sagen indbringes for Rejseankenævnet, Skodsborgvej 48C, 1., 2830 Virum (telefon 45461100).
Orkiderejser er desuden medlem af Rejsegarantifonden medlemsnr: 1590.

Værneting og lovvalg
Sø- og Handelsretten i København. Eventuelt søgsmål mod Orkiderejser skal afgøres efter dansk ret og anlægges ved dansk domstol eller voldgift.

Pas, visum, vaccination
Orkiderejser oplyser forhold vedrørende pas, visum, sundhedsmæssige betingelser, herunder krav om vaccinationer eller lignende betingelser, der skal være opfyldt, for at rejsen kan gennemføres. Orkiderejsers oplysninger gælder for rejsende med dansk pas.
Kunden er forpligtiget til at sørge for at medbringe gyldigt pas og de for rejsens gennemførelse nødvendige visa. Ved fremmed statsborgerskab bør den rejsende søge oplysninger om de krav, der stilles til eventuelt visum. Den rejsende skal endvidere ved bestillingen oplyse om evt. fremmed statsborgerskab, så Orkiderejser kan give fornøden vejledning. Undlades sådanne oplysninger med en eventuel afvisning ved grænsen til følge, kan der ikke gøres krav gældende overfor Orkiderejser. Kontakt venligst egen læge, Statens Seruminstitut eller Rigshospitalets Rejseservice for oplysninger om vaccinationer.

Sikkerhed og sundhed på rejsen
Orkiderejser oplysningspligt gælder generelle forhold på rejsemålet og udelukkende begrænset til informationer fra danske myndigheder. Det er op til kunden selv at foretage valg af rejsemål og herunder undersøge de lokale forhold. Informationer vedr. de mest kendte rejsemål findes på Udenrigsministreriets hjemmeside www.um.dk samt på Statens Serum Instituts hjemmeside www.ssi.dk.